1396/09/05 تخفیف ویژه اعضای خانواده

طرح تخفیف خانواده به این صورت است که اگر از یک خانواده بیش از یک عضو در هر یک از مجموعه آموزشگاه های گات حضور داشته باشند به هر عضو از خانواده20 درصد تخفیف تعلق خواهد گرفت.

گات موسسه ای است که برای تمامی اعضای خانواده در تمامی سنین کلاس هایی متناسب با سن زبان آموزان و با مجرب ترین اساتید برگزار می کند و هیچ محدودیت سنی ندارد به طوری که از 3 سالگی برای زبان آموزان کلاس برگزار می شود.