مرکز زبان گات

غیبت

1391/11/16 دسته بندی : اخبار

عدم غیبت بیش از 3 جلسه پیاپی یا 4 جلسه نا متوالی

زبان آموز failed شده به دلیل غیبت موظف به حضور در یک ترم پایین تر و یا حضور در جلسات خصوصی به تعداد نیمی از جلسات غیبت شده می باشد.

به ازاء هر جلسه غیبت 1 نمره و هر جلسه تاخیر نیم نمره از نمره پایان ترم کسر خواهد شد.