1394/03/12 نمره

زبان آموزانی که در امتحان میان ترم حضور نداشته باشند، یک دوم نمرۀ امتحان پایان ترم ایشان به عنوان نمرۀ میان ترم در نظر گرفته خواهد شد.

 

از زبان آموزانی که در جلسه امتحان پایان ترم حضور نداشته باشند امتحان مجدد گرفته نخواهد شد. بدین صورت که نصف نمرۀ کلاسی (class activity) ایشان به عنوان نمرۀ پایان ترم (final) و کل نمرۀ کلاسی برای نمرۀ امتحان شفاهی (oral) در نظر گرفته خواهد شد.

 

همچنین به ازای هر جلسه غیبت، یک نمره و به ازای هر جلسه تاخیر، نیم نمره از نمرۀ کلاسی کسر خواهد شد.

 

Scoring system for Family & Friends, Top Notch and Summit

Class activity = 30            Midterm = 10                   Final = 20                        Oral = 40

 

 

Scoring system for Hey There

Class activity = 20            Listening = 10                  Midterm = 10                   Final = 20                         Oral = 40

 

 

Scoring system for Let’s Talk

Class activity = 30            Final = 30                        Oral = 40

 

 

 

65≤pass≤100          60≤conditional<65          0≤fail<60