1396/09/05 آغاز ثبت نام ترم پاییز
smileyمرکز زبان گات بهترین آموزشگاه زبان با 6 شعبه فعال در سطح تهرانsmiley
heartثبت نام دوره های جدید و مناسبی را با توجه به نیازهای دانش آموزان و دانشجویان از ابتدای مهرماه آغاز نمودheart
این دوره ها شامل دوره های
winkترمیک ، نیمه فشرده ، فشردهwink
yesجهت نیل به اهداف این زبان آموزان می باشدyes