1402/10/20 زبان فرانسه

صفت‌ها

در زبان فرانسه صفت‌ها در تعداد و جنسيت از موصوف پيروي مي‌کنند. يعني اگر اسمي به عنوان موصوف مذکر، مونث، مفرد يا جمع باشد، صفت آن نيز به تناسب همان‌گونه خواهد بود. اگر موصوف مونث باشد، صفت با اضافه کردن حرف e به انتهاي کلمه مونث مي‌شود. اگر در انتهاي صفت حرف e وجود داشته باشد براي مونث کردن احتياجي به افزودن حرف e  نيست. اگر موصوف جمع باشد، براي جمع بستن صفت از حرف s در انتهاي کلمه استفاده مي‌شود. اگر موصوف هم مونث و هم جمع باشد به انتهاي صفت دو حرف es افزوده مي‌گردد. هم‌‌چنين در زبان فرانسه معمولا (نه هميشه) صفت بعد از موصوف قرار مي‌گيرد.

مثال‌ها:

اين يک پسر کوچک است.

C'est un petit garçon.

اين يک دختر کوچک است.

C'est une petite fille.

تخت‌خواب‌هاي آبي آنجا هستند

Les lits bleus sont là-bas.

لامپ‌هاي آبي مد روز هستند.

Les lampes bleues sont à la mode.

 

 

 

 

 

حالات مختلف براي صفت joli (زيبا)

مفرد مذکر

Joli

مفرد مونث

jolie

جمع مذکر

jolis

جمع مونث

Jolies

 

 

مهمترين استثناها در قاعده مذکر/مونث بودن صفت‌ها به اين شرح است که اگر صفتي به حرف f ختم شود، مونث آن به ve، حرف x‌ به se، حروف er‌ به ére و حروف teur به trice ختم خواهد گرديد. همچنين صفت‌هايي که به حروف al ختم شوند در جمع به aux منتهي مي‌گردند.

 

جمع مونث

جمع مذکر

مفرد مونث

مفرد مذکر

neuves

neufs

neuve

neuf

heureuses

heureux

heureuse

heureux

chères

chers

chère

cher

Flatteuses

flatteurs

flatteuse

flatteur

idéales

idéaux

idéale

idéal