1402/10/20 زبان المانی
پرسش
ضمیر پرسشی «welch» <<<<<هنگام انتخاب یک شخص معین و یا شیی در میان اشیاء دیگر بکار می‌رود
ضمیر پرسشی «welch»<<<<<< قبل از اسم و به جای حرف تعریف معین قرار می‌گیرد
ضمیر پرسشی «welch» <<<<<مانند حرف تعریف معین صرف می‌شود
 
maskulin
feminina
neutral
Plural
Nominativ (wer? was?)
welcher Tisch?
welcher Rock?
welche Lampe?
welche Jacke?
welches Bett?
welches Kleid?
welche Stühle?
welche Schuhe?
Genitiv (wessen?)
welches Tisches?
welches Rockes?
welcher Lampe?
welcher Jacke?
welches Bettes?
welches Kleides?
welcher Stühle?
welcher Schuhe?
Dativ (wem?)
welchem Tisch?
welchem Rock?
welcher Lampe?
welcher Jacke?
welchem Bett?
welchem Kleid?
welchen Stühlen?
welchen Schuhen
Akkusativ (wen? was?)
welchen Tisch?
welchen Rock
welche Lampe?
welche Jacke?
welches Bett?
welches Kleid?
welche Stühle?
welche Schuhe?