1402/10/20 جمله های پرکاربرد در کلاس درس
 
 
  
 
 
 
 کتابهایتان را باز کنید و صفحه 54 را بیاورید.
Open up your book to page 54
 ورق بزنید/ به صفحه بعد برید.
Turn the page over
 لطفا تکالیفتان را تحویل دهید.
Hand in your homework, please
 گوش کنید و بعد از من تکرار کنید.
Listen and repeat after me
 این مکالمه  را حفظ کنید.
Learn this dialog by heart
 معنی لغات جدید را پیدا کنید.
Look up the new words
 لطفا صاف بنشین (درست بنشین)
Sit up, please
 لطفا یه نفر پنجره رو باز کنه
Some one please open the window
 مینا کنار سارا بنیشین و با او تمرین کن.
Mina, sit with Sara and practice with her
 جلسه بعد از شما امتحان می گیرم.
I’m going to give you an exam next session
 یک جلسه جبرانی لازم داریم.
We need a make up
 کدام صفحه هستیم/ درسمان کجاست؟
What page are we on
 کارتان تموم شد؟ (وقتی معلم کاری را از دانش آموزان می خواهد)
Are you done / Have you finished
 بلند تر صحبت کن. نمی تونم صدات رو بشنوم.
Can you speak up? I can’t hear you
 همه حاضرند؟
Is evseful_sentence
 ثبت نام کرده ای؟
Have your enrolled
 لطفا صحبت نکنید.
No talking please
 سارا پاراگراف اول را بلند بخوان.
Sara, read the first paragraph out loud
 این جدول رو توی دفترتان بنویسید.
Copy this chart into your notebooks
 علی تو از کلاس عقبی. باید سعی کنی خودت را به کلاس برسونی.
Ali you’re behind the class. You must try and catch up with the class
 تا حالا دوجلسه غیبت داشته ای.
You’ve missed 2 sessions so far
شما قرار بود یک انشاء بنویسید.
You were supposed to write a composition
 وقت حضور و غیاب است.
It’s time to call and roll now
 می خوام نمره های امتحان را برایتان بخوانم.
I want to read out your test scores to you
 اگر یک جلسه دیگر غیبت کنی از امتحان محروم خواهی شد.
If you miss one more session, you’ll be disqualified from the exam
 همه تکالیفشان را تحویل داده اند؟
Has everybody handed in their homework
 زنگ چه ساعتی می خورد؟
What time does the bell go
 می خواهید نوار را یکبار دیگه بگذارم؟
Shall I play the tape one more time
 لطفا مقداری کچ برای من بیار.
 will you fetch me some chalk, please
النا یک صندلی آنطرف تر بنشین تا بتونی با رویا تمرین کنی.
Elena, move over one seat so you can practice with Roya