1402/10/20 ارائه ی مدرک رسمی از سازمان فنی حرفه ای برای دوره های تخصصی
 
***  نگارنده متون خارجی
 
 
***  نگارنده مکاتبات عمومی به زبان بیگانه
 
 
T.T.C***  تربیت مربی  زبان انگلیسی
 
 
 
***  متخصص زبان انگلیسی در فناوری اطلاعات
 
 
***  مکاتبات خارجی پیشرفته
 
 
***  مترجم زبان فنی و تخصصی
 
 
***  نگارنده متون اداری انگلیسی
 
 
 
GAAT LANGUAGE CENTER