1402/10/20 آموزش زبان کره ای حرف ربط(که)

 در زبان فارسی " که" حرف ربطی است که دو جمله یا یک جمله و اسم را بهم وصل می کند. اما در کره ای ما چند نوع " که" داریم که شرایط وصل شدنشان به فعل یا اسم متفاوت است و هر یک زمانی ( حال/گذشته/ آینده) را مشخص می کند

حرف ربط " که" در زمان حال ( و هم  گذشته می تواند باشد) است و یک اسم و جمله ی پایه را ربط می دهد طبق قاعده ی زیر

          اسم + 는 + ریشه ی ساده ی فعل برای زمان حال( ریشه ی گذشته ی فعل برای زمان گذشته)

مثال

이란에서 사는 네가 تویی که در ایران زندگی می کنی

이란에서 살았는 네가 تویی که در ایران زندگی می کردی

사는 책이 کتابی که می خرم

 네가 사는 책이 کتابی که تو می خری

 내가 사는 책이 کتابی که من می خرم

 어제 네가 먹었는 음식이  غذایی که تو دیروز خوردی

 그곳에 서있는 키가 큰 남자가 우리 선생님이다

  مرد قد بلندی که آن مکان ایستاده  معلم ماست

한국어를 공부했는 그 학생을 알아요?

آن دانش آموزی که زبان کره ای میخواند ( mikhand ) می شناسی؟

 공부를 하고있는 여자를 아세요

خانمی که دارد درس می خواند می شناسید؟