1395/08/01
آموزش زبان انگلیسی
کاربرد پیشوند ها
📚 چند پیشوند کاربردی و مهم
❇️Part 1
🔶Uni
یک، یکی، متحد، یگانه، یکدست
✏️Unilateral = یک طرفه، یک جهتی
✏️Uniform = یک دست، یک شکل
✏️Universal = جهانی، فراگیر، همه گیر
✏️Uni + code = کد یکدست، کد یکسان
✏️Union = اجتماع، انجمن
✏️United = متحد، واحد
✏️Unicellular = تک سلولی
✏️Unify = یکی کردن
____________________
🔶Multi
چند، چند تایی، چندگانه
✏️Multimedia = چند رسانه ای
✏️Multiuser = چند کاربره
✏️Multipurpose =  چند منظوره
✏Multifaith = چند مذهبی
️Multicultural = چند فرهنگی
✏️Multicellular = چند سلولی
✏️Multifaceted = چند منظوره و چند قسمتی
✏️Multivitamin = مولتی ویتامین
️Multidimensional = چند بعدی
️Multilingual = چند زبانه___________________
🔶Mono
یک، یکی، تک
✏️Monochrome = تک رنگ
✏️Monologue = تک صدایی، صحبت یک نفره
✏️Monopoly = انحصار، امتیاز انحصاری
✏️Monolingual =  یک زبانی
✏️Monotonous = یکنواخت
✏️Monogamy = تک همسری