مرکز زبان گات

چرا زبان فرانسه بیاموزیم؟ Pourquoi apprendre le français ?

1402/10/20 دسته بندی : اخبار

  
 
1- Une langue parlée dans le monde entier
1- زبان محاوره در دنیا
Plus de 200 millions de personnes parlent français sur les 5 continents. Le français est la langue étrangère la plus largement apprise après l’anglais et la neuvième langue la plus parlée dans le monde.
بیش از 200 میلیون نفر در 5 قاره، به زبان فرانسه صحبت میکنند. زبان فرانسه، پس از انگلیسی، پرطرفدارترین زبان بیگانه و نهمین زبان گفتاری در دنیاست.
C’est également la seule langue avec l’anglais que l’on peut apprendre dans tous les pays du monde. La France dispose du plus grand réseau d’établissements culturels à l’étranger où sont dispensés des cours de français à plus de 750 000 personnes.
همچنین در کنار زبان انگلیسی، تنها زبانیست که می توان در تمام کشورهای دنیا به یادگیری آن پرداخت. فرانسه دارای بزرگترین شبکه از موسسات فرهنگی در خارج از کشور هستند که دوره های آموزشی زبان فرانسه را به بیش از 750،000 نفر ارائه میدهند.