1395/08/01
آموزش زبان انگلیسی
 takeکاربرد فعل 
📚 کاربردهای بسیار مهم فعل "take"
1. Take a shower:  دوش گرفتن
2. Take a nap:( چرت زدن(خواب کوتاه
3. Take a chance: امتحان کردن
4. Take a taxi: تاکسی گرفتن
5.  Take a look: نگاه کردن
6. Take a photo:  عکس گرفتن
7. Take a rest: استراحت کردن
8. Take notes:  یادداشت برداشتن
9. Take an examination: امتحان دادن
10. Take a seat: نشستن
11. Take a break: (استراحت کردن(زنگ تفریح
12. Take care of: مراقبت کردن از
13. Take medicine: دارو مصرف کردن
14. Take someone's place: جای کسی را گرفتن
15. Take advantage of something: ، سوء استفاده کردن، سود بردن
16. Take a decision: اتخاذ تصمیم
17. Take a walk : گردش رفتن
18. Take an oath: قسم خوردن
19. Take cover : پناه گرفتن
20. Take place : اتفاق افتادن، رخ دادن