تاریخ:1402/12/06
نام:     نام خانوادگی:    
وضعیت تأهل: جنسیت:
کد ملی:     محل تولد:  
تاریخ تولد: / /
تلفن منزل:   تلفن همراه:  
پست الکترونیکی:      
آدرس:  
زبان مورد نظر شما برای تدریس در این مؤسسه:
سایر زبان ها:
(در صورت عدم وجود در لیست)

سوابق تحصیلی دانشگاهی:
مدرک رشته و گرایش دانشگاه تاریخ اتمام دوره
سوابق تدریس:
محل تدریس سال کتب تدریس شده سطح یا مقطع

سایر سوابق شغلی (ترجمه، دفتری و غیره):
محل کار سال سمت

میزان آشنایی با زبان خارجی:
زبان مکالمه خواندن نوشتن

آیا تابحال به خارج از کشور سفر کرده اید؟ نام کشور و مدت اقامت را ذکر نمایید.

چه آزمونهایی را در زبانهای مذکور داده اید؟ نام آزمون و نمرۀ کسب شده را بنویسید.

چه دوره یا کتابی را برای یادگیری زبان (زبانهای) مورد نظر به طور سریع و پربازده پیشنهاد می کنید؟زورها و زمانهایی که مایل به همکاری با آموزشگاه هستید را مشخص نمایید:

  زوج فرد جمعه ها 16 - 9
6:30 - 14:30
14:30 - 22:30  حق التدریس درخواستی برای هر جلسۀ 90 دقیقه ای:
ریال  

کد زیر را وارد نمایید